Rugsėjo 21d. Šeštadienis

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Peržiūrų skaičius: 11228
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Šioje Sutartyje:
a) sąvoka “transporto priemonė” - reiškia motorinę kelių transporto priemonę, vilkikus su puspriekabėmis, priekabas ir puspriekabes, kaip apibrėžta 1949 m. rugsėjo 19 d. Kelių eismo konvencijos 4 straipsnyje, išskyrus transporto priemones, priklausančias ar pavaldžias Susitariančių Šalių ginkluotosioms pajėgoms;
b) sąvoka “pavojingas krovinys”- reiškia šias medžiagas ir gaminius, kurių tarptautinis vežimas kelių transportu draudžiamas arba leidžiamas tik pagal A ir B Papildymų sąlygas;
c) sąvoka “tarptautinis vežimas” - reiškia bet kurią vežimo operaciją, atliekamą mažiausiai dviejų Susitariančių Šalių teritorijomis transporto priemonėmis, nurodytomis a) punkte.
2 straipsnis
1. Pagal 4 straipsnio 3 punkto nuostatas pavojingi kroviniai, kurių pagal A Papildymą vežti neleidžiama, neturi būti tarptautinių vežimų objektu.
2. Kitų pavojingų krovinių tarptautinis vežimas turi būti leidžiamas, jei:
a) atitinka A Papildyme nurodytus reikalavimus, ypač atsižvelgiant į reikalavimus pakuotei ir ženklinimui;
b) atitinka B Papildyme nurodytus reikalavimus, ypač atsižvelgiant į pavojingą krovinį vežančių transporto priemonių konstrukciją, jų įrangą, eismą pagal 4 str. 2 punkto nurodymus.

3 straipsnis
Šios Sutarties papildymai sudaro neatskiriamą jos dalį.

4 straipsnis

1. Abi Susitariančios Šalys turi teisę reglamentuoti arba uždrausti įvežti pavojingą krovinį į savo teritoriją dėl tam tikrų priežasčių, išskyrus eismo saugumą kelyje.
2. Transporto priemonėms, kurios buvo naudojamos Susitariančios Šalies teritorijoje šios Sutarties įsigaliojimo metu ar buvo pradėtos naudoti toje teritorijoje per du mėnesius po jos įsigaliojimo, turi būti leidžiama trejus metus vežti pavojingus krovinius tarptautiniais maršrutais, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, net jei jų konstrukcija ir įranga ne visai atitinka B Papildymo reikalavimus šiems vežimams. Tačiau šis laikotarpis pagal specialų B Papildymo punktą gali būti sutrumpintas.
3. Susitariančios Šalys turi teisę pagal specialias dvišales ar daugiašales sutartis leisti vežti savo teritorija specialiomis sąlygomis kai kuriuos pavojingus krovinius, kurių tarptautinis vežimas šia Sutartimi draudžiamas, arba gali susitarti, kad pavojingus krovinius, kuriuos pagal
Sutartį leidžiama vežti tarptautiniais maršrutais tik tam tikromis sąlygomis, galima vežti jų teritorijomis pagal ne šias griežtas, kaip šios Sutarties Papildymuose nurodyta, sąlygas. Apie specialias dvišales arba daugiašales sutartis, numatytas šiame punkte, turi būti pranešama Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

5 straipsnis

Transportavimo operacijoms, kurioms taikoma ši Sutartis, galioja ir nacionalinės arba tarptautinės taisyklės, taikomos kelių eismui, tarptautiniams vežimams automobilių keliais ir tarptautinei prekybai.

6 straipsnis

1. Šalys, Europos ekonominės komisijos narės, ir šalys, dalyvaujančios Komisijos darbe patariamojo balso teise pagal Komisijos nuostatų dėl jos kompetencijos 8 str., gali tapti šios Sutarties Susitariančiomis Šalimis:
a) ją pasirašydamos;
b) po jos pasirašymo ją ratifikuodamos;
c) prie jos prisijungdamos.
2. Šalys, galinčios dalyvauti kokioje nors Europos Ekonominės Komisijos veikloje pagal Komisijos nuostatų dėl jos kompetencijos 11 str., gali tapti šios Sutarties Susitariančiomis Šalimis, prisijungdamos prie jos po jos įsigaliojimo.
3. Šią Sutartį buvo galima pasirašyti iki 1957 m. gruodžio 15 d., o vėliau - prie jos galima prisijungti.
4.Ratifikavimas ar prisijungimas prie Sutarties atliekamas pateikiant Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui atitinkamą aktą.

7 straipsnis

1. Ši Sutartis įsigalioja praėjus mėnesiui po to, kai, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 punkte, ją pasirašys be ratifikavimo ir išlygų arba atiduos saugojimui ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus ne mažiau kaip 5 šalys. Tačiau papildymų taisyklės pradės galioti praėjus 6 mėn. po Sutarties įsigaliojimo.
2. Kiekvienai šaliai, ratifikuojančiai šią Sutartį arba prisijungiančiai prie jos po to, kai kitos penkios šalys, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 punkte, ją yra pasirašiusios be ratifikavimo išlygų arba yra atidavusios saugojimui ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus, ši Sutartis įsigalioja praėjus vienam mėnesiui, kai minėta šalis atidavė saugojimui ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus. Sutarties papildymų reikalavimai šiai šaliai bus taikomi nuo tos pačios datos, jei jie jau ir iki tol galiojo, arba nuo datos, kaip nurodyta šio straipsnio 1 punkte.

8 straipsnis

1. Kiekviena Susitarianti Šalis gali šią Sutartį denonsuoti, apie tai pranešdama Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.
2. Denonsavimas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių nuo tos datos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą apie denonsavimą.

9 straipsnis

1. Ši Sutartis netenka galios, jei per dvylika mėnesių po jos įsigaliojimo Susitariančių Šalių skaičius bus mažesnis kaip penkios.
2. Pasaulinės sutarties, reglamentuojančios pavojingų krovinių vežimą, sudarymo atveju, jei kuri nors šios Sutarties sąlyga prieštarauja kuriai nors sąlygai minėtos pasaulinės sutarties, nuo paskutinės įsigaliojimo datos automatiškai nebetaikoma ryšiuose tarp šios Sutarties Šalių, tapusių pasaulinės sutarties šalimis, ir automatiškai pakeičiama minėtos pasaulinės sutarties atitinkama nuostata.

10 straipsnis

1. Kiekviena šalis šios Sutarties pasirašymo be ratifikavimo išlygų arba ratifikavimo ar prisijungimo dokumentų atdavimo saugojimui metu arba bet kada vėliau gali savo nota Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pareikšti, kad šios Sutarties galiojimas bus išplėstas visoms ar tik kuriai nors vienai iš teritorijų, už kurios tarptautinius ryšius ji yra atsakinga. Sutartis ir jos Papildymai notoje nurodytose teritorijose įsigalioja po mėnesio, kai notą gauna Generalinis Sekretorius.
2. Kiekviena šalis, padariusi pareiškimą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 punkte, dėl Sutarties galiojimo išplėtimo tai teritorijai, už kurios tarptautinius ryšius ji atsakinga, gali Sutartį tai teritorijai pagal 8 straipsnio sąlygas denonsuoti.

11 straipsnis

1. Visi ginčai tarp dviejų ar daugiau Susitarusių Šalių dėl šios Sutarties aiškinimo ir taikymo, kiek tai įmanoma, turi būti sprendžiami derybomis.
2. Bet kuris ginčas, išspręstas derybomis, vienos iš ginče dalyvaujančių Susitariančių Šalių reikalavimu turi būti pateiktas arbitražui ir perduotas trečiųjų teismui, kurio vienas ar keli teisėjai išrenkami besiginčijančių Šalių tarpusavio susitarimu. Jei per tris mėnesius nuo kreipimosi į arbitražą datos besiginčijančios Šalys negali susitarti dėl trečiųjų teismo teisėjo ar teisėjų išrinkimo, bet kuri iš šių Šalių gali prašyti kad Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius paskirtų vieną bendrą teisėją, kuriam būtų perduotas ginčo sprendimas.
3. Trečiųjų teismo teisėjo ar teisėjų, paskirtų pagal šio straipsnio 1 punkto sąlygas, sprendimas besiginčijančioms Susitariančioms Šalims yra privalomas.

12 straipsnis

1. Kiekviena Susitarianti Šalis Sutarties pasirašymo, ratifikavimo ar prisijungimo metu gali pareikšti, kad ji neįsipareigoja laikytis 11 straipsnio reikalavimų. Tokiu atveju kitos Susitariančios Šalys jos atžvilgiu taip pat nėra įpareigotos laikytis 11 straipsnio reikalavimų.
2. Bet kuri Susitarianti Šalis, padariusi išlygą, nurodytą šio straipsnio 1 punkte, gali bet kuriuo metu ją atšaukti, apie tai pranešusi Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

13 straipsnis

1. Praėjus trejiems metams po šios Sutarties įsigaliojimo, bet kuri Susitarianti Šalis raštišku pranešimu Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui gali prašyti, kad būtų sušaukta konferencija Sutarties tekstui peržiūrėti. Generalinis Sekretorius apie šį prašymą turi pranešti visoms Susitariančioms Šalims. Konferenciją Sutarties tekstui peržiūrėti Generalinis Sekretorius gali sušaukti tuo atveju, jei per keturis mėnesius po pranešimų išsiuntimo ne mažiau kaip ketvirtadalis Susitarusių Šalių sutiko su šiuo prašymu.
2. Jei konferencija šaukiama patenkinus visus šio straipsnio 1 punkto reikalavimus, Generalinis Sekretorius turi pranešti visoms Susitariančioms Šalims ir prašyti jų per tris mėnesius pateikti pasiūlymus, kuriuos jos norėtų svarstyti konferencijoje. Generalinis Sekretorius turi išplatinti visoms Susitariančioms Šalims išankstinę konferencijos darbotvarkę bei pasiūlymų tekstus mažiausiai prieš tris mėnesius iki konferencijos atidarymo datos.
3. Į kiekvieną konferenciją, sušauktą pagal šio straipsnio reikalavimus, Generalinis Sekretorius turi pakviesti visas šalis, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 punkte, taip pat ir tas, kurios tapo Susitariančiomis Šalimis pagal 6 straipsnio 2 punktą.

14 straipsnis 1/

1. Nepriklausomai nuo peržiūrėjimo procedūros, numatytos 13 straipsnyje, bet kuri Susitarianti Šalis gali siūlyti vieną ar daugiau pataisų šios Sutarties Papildymams. Tuo tikslu tekstą ji turi pateikti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui. Generalinis Sekretorius taip pat
gali siūlyti šios Sutarties papildymų pataisas, kad užtikrintų atitikimą tarp šių papildymų ir kitų tarptautinių sutarčių dėl pavojingų krovinių vežimo.
2. Generalinis Sekretorius turi pranešti visoms Susitariančioms Šalims ir supažindinti kitas šalis, nurodytas 6 straipsnio 1 punkte, apie visus naujus pasiūlymus pagal šio straipsnio 1 punktą.
3. Bet kuri pasiūlyta papildymų pataisa laikoma priimta, jei po trijų mėnesių nuo jos išsiuntimo mažiausiai trečdalis Susitariančių Šalių ar penkios iš jų, jei trečdalis yra daugiau kaip penkios, nėra raštu pateikę Generaliniam Sekretoriui savo prieštaravimų siūlomai pataisai. Jei pataisa laikoma priimta, ji per tris mėnesius turi įsigalioti visose Susitariančiose Šalyse, išskyrus šiuos atvejus:
a) jei kitose tarptautinėse sutartyse jau yra ar bus padarytos panašios pataisos, numatytos šio straipsnio 1 punkte, pataisa įsigalioja, pasibaigus terminui, kurį nustato Generalinis Sekretorius tam, kad pagal galimybes vienu metu įsigaliotų ši pataisa ir pataisos, kurios jau yra arba bus padarytos kitose sutartyse.Tačiau šis periodas neturi būti trumpesnis kaip vienas mėnuo;
b) jei Susitarianti Šalis, pateikdama siūlomą pataisą, nurodo, kad ji turėtų būti priimta per ilgesnį kaip trys mėnesiai laikotarpį.
4. Generalinis Sekretorius turi kaip galima greičiau pranešti visoms Susitariančioms Šalims ir šalims, nurodytoms 6 straipsnio 1 punkte, apie bet kurį iš Susitariančių Šalių gautą prieštaravimą siūlomai pataisai.
5. Jei siūlomas priedų pataisos projektas nėra priimtas ir jei bent viena Susitarianti Šalis, išskyrus pataisą pasiūliusią Susitariančią Šalį, pateikia Generaliniam Sekretoriui raštišką pranešimą, kad pritaria pataisos projektui, Generalinis Sekretorius per tris mėnesius, skaičiuojamus nuo pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio, per kurį pagal šio straipsnio 3 punktą Susitariančios Šalys gali pareikšti nesutikimą dėl pataisos, sušaukia visų Susitarusių Šalių, taip pat ir nurodytų 6 straipsnio 1 punkte, pasitarimą. Į šį pasitarimą Generalinis Sekretorius gali pakviesti:
a) kompetentingas transporto srityje tarpvyriausybines organizacijas;
b) tarptautines nevyriausybines organizacijas, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su pavojingų krovinių vežimu Susitariančių Šalių teritorijomis.
6. Bet kuri pataisa, priimta daugiau kaip pusės visų Susitariančių Šalių sušauktame pagal šio straipsnio 5 punktą pasitarime, turi įsigalioti visose Susitariančiose Šalyse, laikantis šiame pasitarime dalyvaujančios Susitariančių Šalių daugumos nustatytos sutartos procedūros.
____________________
1/ Į 14 straipsnio 3 punkto tekstą įeina pakeitimas, įsigaliojęs 1985 m. balandžio 19 d. pagal Protokolą, pateiktą Susitariančioms Šalims kaip pranešimą apie atiduotą saugojimui 1975 m. rugsėjo 18 d. C.N.229.1975.TREATIES - 8.

15 straipsnis

Be pranešimų, numatytų 13 ir 14 straipsniuose, šalims, nurodytoms 6 straipsnio 1 punkte, ir šalims, kurios tapo Susitariančiomis Šalimis pagal 6 straipsnio 2 punktą, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius turi pranešti apie:
a) Sutarties pasirašymą, ratifikavimą ir prisijungimą prie jos pagal 6 straipsnį;
b) datą, nuo kurios ši Sutartis ir jos Papildymai įsigalioja pagal 7 straipsnį;
c) denonsavimą pagal 8 straipsnį;
d) Sutarties nebegaliojimą pagal 9 straipsnį;
e) notas ir denonsavimus, gautus pagal 10 straipsnį;
f) pareiškimus ir notas, gautus pagal 12 straipsnio 1 ir 2 punktus;
g) pataisų priėmimą ir jų įsigaliojimo datą pagal 14 straipsnio 3 ir 6 punktus.

16 straipsnis

1. Šios Sutarties Pasirašymo Protokolas turi tokią pat galią, reikšmę ir galiojimo laiką kaip ir Sutartis, kurios sudėtine dalimi jis laikomas.
2. Visos Sutarties išlygos, išskyrus tas, kurios įtrauktos į Pasirašymo Protokolą ir kurios padarytos pagal 12 straipsnį, draudžiamos.

17 straipsnis

Po 1957 m. gruodžio 15 d. šios Sutarties originalas turi būti atiduotas saugoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kuris jos patvirtintus nuorašus turi perduoti visoms 6 straipsnio 1 punkte nurodytoms šalims.

TĄ LIUDIJA, būdami įgalioti, pasirašiusieji šią Sutartį. SUDARYTA Ženevoje tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintųjų metų rugsėjo trisdešimtą dieną vienu egzemplioriumi; Sutarties tekstas - anglų ir prancūzų kalbomis; Papildymai - prancūzų kalba; abu tekstai yra autentiški.

Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių prašoma parengti oficialų Papildymų vertimą į anglų kalbą ir jį pridėti prie nurodytų 17 straipsnyje patvirtintų tekstų kopijų.

Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Šiais laikais sunku surasti žmogų ar įmonę, kurie savo kasdieninę veiklą galėtų įsivaizduoti be transporto. Teikiamos transporto paslaugos suteikia galimybę keleivius ar krovinius nuvežti į reikiamą vietą. Nemažą įtaką transportas daro ir...


Krovinių Gabenimas

Krovinių Gabenimas

Įmonės teikiančios transporto paslaugas teikia įvairias paslaugas: krovinių gabenimas, krovinių pervežimas, vertingų, pavojingų ar negabaritinių krovinių pervežimas, asmeninių daiktų perkraustymas, diplomatinių krovinių gabenimas. Šios paslaugos...


Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Kiekvienam iš mūsų labai nemalonus dalykas būna krovinių gabenimas: juk dažnai būna sunku rasti tinkamą firmą, kurios teikiamų paslaugų kokybės negalėtumėte apibūdinti kaip žemos, o kainos – apiplėšimu.


Gerokai taupesni vilkikai: nauja vilkikų era - ne už kalnų

Gerokai taupesni vilkikai: nauja vilkikų era - ne už kalnų

Jau skelbėme apie tai, kad Europos komisija po truputį pasiduoda vežėjų ir vilkikų gamintojų spaudimui bei svarsto galimybę leisti naudoti ilgesnius sunkvežimius. Tikimasi 7–10 proc. sumažinti degalų sunaudojimą, sumažinti šiltnamio efektą...


Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Ko gero, daugeliui iš mūsų yra nutikę, jog prireikia krovinių gabenimo paslaugų. Tuomet dažnai susimąstome: į ką kreiptis ir kaip išsisukti iš šios situacijos išpešant daugiausia naudos (sau, žinoma). Ne išimtis buvau ir aš, kai vienas draugas...


Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje.Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir...


Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius kiekiais, nurodytais atitinkamuose II dalies KN, turi būti prižiūrimos arba gali būti statomos stovėjimui be priežiūros saugiame sandėlyje arba saugiose gamybinėse patalpose. Jei tokių sąlygų...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!