Lapkričio 22d. Penktadienis

Krovinių ekspedicija

Peržiūrų skaičius: 15568
Krovinių ekspedicija

6.824 straipsnis. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata

1. Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje.
2. Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir įsipareigojęs užsakovo (užsakovo kliento) lėšomis, jo ar savo vardu gabenti jam priklausantį krovinį ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.
3. Krovinių ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo (užsakovo kliento) – lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu.
4. Krovinių ekspedicijos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai ekspeditorius patvirtina gautą užsakymą.
5. Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatytos ekspeditoriaus pareigos organizuoti krovinių vežimą ekspeditoriaus ar kliento pasirinktu transportu ir maršrutu, ekspeditoriaus pareiga savo arba kliento vardu sudaryti vežimo ir kitas sutartis, užtikrinti krovinių išsiuntimą, pakrovimą ar iškrovimą, taip pat kitos su krovinių vežimu susijusios pareigos.
6. Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatyta, kad ekspeditorius teikia papildomas paslaugas: gauna iš atitinkamų įstaigų krovinio eksportui ar importui reikalingus dokumentus, atlieka muitinės ir kitus formalumus, tikrina krovinio kiekį ir būklę, iškrauna ir pakrauna krovinius, sumoka rinkliavas, mokesčius bei kitas sumas, kurias privalo mokėti užsakovas (užsakovo klientas), saugo, sandėliuoja krovinį, bei teikia kitas paslaugas.
7. Šio skyriaus taisyklės taip pat taikomos ir tais atvejais, kai pagal sutartį ekspeditoriaus pareigas atlieka vežėjas.
8. Krovinių ekspedicijos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota.
6.825 straipsnis. Krovinių ekspedicijos sutarties forma

1. Krovinių ekspedicijos sutartis sudaroma raštu arba pateikiant užsakymą tam tikromis ryšio priemonėmis.
2. Krovinių ekspedijavimo sutartimi gali būti laikomas ir ekspeditoriaus užpildytas krovinio vežimo važtaraštis, pasirašytas užsakovo (užsakovo kliento).
3. Klientas turi išduoti ekspeditoriui įgaliojimą, jeigu tai yra būtina ekspeditoriaus pareigoms atlikti.

6.826 straipsnis. Ekspeditoriaus atsakomybė
1. Ekspeditorius už krovinių ekspedicijos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako sutartyje nustatyta tvarka.
2. Jeigu ekspeditorius įrodo, kad ekspedicijos sutartis pažeista dėl to, kad buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta vežimo sutartis, tai ekspeditoriaus atsakomybė užsakovui (užsakovo klientui) nustatoma pagal tas pačias taisykles, pagal kurias ekspeditoriui atsako atitinkamas vežėjas.

6.827 straipsnis. Ekspeditoriui pateikiami dokumentai ir informacija
1. Užsakovas (užsakovo klientas) privalo pateikti ekspeditoriui dokumentus ir kitokią informaciją apie krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat kitą būtiną informaciją, kad ekspeditorius galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles.
2. Ekspeditorius privalo pranešti užsakovui (užsakovo klientui) apie gautos informacijos trūkumus, o jei gauta ne visa informacija, – pareikalauti iš kliento visos reikalingos informacijos.
3. Jeigu užsakovas (užsakovo klientas) nepateikia būtinos informacijos, ekspeditorius turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą, iki tokia informacija bus pateikta.
4. Užsakovas (užsakovo klientas) atsako už nuostolius, kuriuos patyrė ekspeditorius dėl to, kad užsakovas (užsakovo klientas) neįvykdė šiame straipsnyje nustatytų pareigų.

6.828 straipsnis. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti
1. Ekspeditorius savo prievolei įvykdyti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, jeigu sutartis nenustato, kad sutartį ekspeditorius privalo įvykdyti asmeniškai.
2. Sutarties vykdymo visiškas ar dalinis perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia ekspeditoriaus nuo atsakomybės užsakovui (užsakovo klientui) už sutarties įvykdymą.
3. Ekspeditorius, visiškai ar iš dalies perdavęs sutarties vykdymą tretiesiems asmenims, jų atžvilgiu įgyja užsakovo (užsakovo kliento) teises.

6.829 straipsnis. Vienašalis sutarties nutraukimas
1. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti neterminuotą krovinių ekspedicijos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš vieną mėnesį, jeigu sutartyje nenustatytas ilgesnis įspėjimo terminas.
2. Sutartį vienašališkai nutraukusi šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl to padarytus nuostolius.

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Pasirašant Europos Sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pasirašiusieji įgalioti. LAIKYDAMI, kad pavojingo krovinio vežimo jūra į Jungtinę Karalystę ar išvežimo iš jos sąlygos žymiai skiriasi nuo aprašytų ADR A...


Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai, naudojami pagal KN 41 105 nuostatas, turi atitikti šiuos reikalavimus. transporto priemonė turi būti sukonstruota ir įrengta pagal izoterminius reikalavimus ir...


Populiariausios transporto paslaugos

Populiariausios transporto paslaugos

Šiais laikais reta šeima neturi automobilio. Būna, kad turime net ne vieną, o du arba, jei vaikai jau suaugę, kiekvienas šeimos narys jau turi po savo nuosavą automobilį. Ar žinote, kad pasaulyje šiandien važinėja beveik milijardas automobilių ir...


Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Ko gero, daugeliui iš mūsų yra nutikę, jog prireikia krovinių gabenimo paslaugų. Tuomet dažnai susimąstome: į ką kreiptis ir kaip išsisukti iš šios situacijos išpešant daugiausia naudos (sau, žinoma). Ne išimtis buvau ir aš, kai vienas draugas...


Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Kroviniai, keleiviai ir bagažas vežami pagal vežimo sutartis. Vežimo sąlygas nustato šis kodeksas, atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys bei kiti transporto teisės aktai.


Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Ieškote, kas galėtų nugabenti Jūsų krovinį? Nežinote, į ką reikia atkreipti dėmesį? Svarstote, kaip geriausiai ir sėkmingai tai padaryti? Krovinių gabenimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Yra keli dalykai, kuriuos...


Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Gamyklos gamintojos arba jos įgalioto atstovo prašoma kompetentinga institucija gali atlikti oficialią naujų transporto priemonių ir jų priekabų, leidžiamų pavojingiems kroviniams vežti pagal KN 10 282, tipo patvirtinimo procedūrą pagal B.2 priedo...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!