Liepos 17d. Trečiadienis

Savaime užsidegančios medžiagos

Peržiūrų skaičius: 17972
Savaime užsidegančios medžiagos

1 SKYRIUS. Vežimo būdas

Siuntimo būdas ir vežimo ribojimai

Fosforą iš 22° poz. leidžiama vežti tik autocisternomis, nuimamomis cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis.

Vežimas palaidai

Medžiagos iš 1°c), 2°c), 3° poz., metalo drožlės, juodųjų metalų atliekos iš 12° c) poz., pelenai iš aukštakrosnių filtrų, geležies atliekos iš 16° c) poz. ir kietos atliekos iš c) gali būti vežamos palaidai.

Tačiau šios medžiagos turi būti vežamos tik metalinį kėbulą turinčiomis uždaromis ar dengtomis transporto priemonėmis.

Vežimas konteineriais

Maži konteineriai, skirti vežti medžiagas iš KN 42 111 palaidai, turi atitikti šio KN reikalavimus transporto priemonėms.


2 SKYRIUS. Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto priemonių tipai

Pakuotės su 4.2 klasės medžiagomis turi būti vežamos uždaromis arba dengtomis transporto priemonėmis.


3 SKYRIUS. Bendri aptarnavimo reikalavimai

Transporto priemonių priežiūra

KN 10 321 nuostatos taikomos pavojingiems kroviniams, kai jų kiekis viršija nurodytą svorį:

medžiagoms su pavojaus laipsniu a) ir medžiagoms iš 22° poz.: 10 000 kg;

Tuščios cisternos

Dėl reikalavimų tuščioms cisternoms, kuriose buvo vežamas fosforas iš 11°a) ir 22° poz. žr. KN 211 470 (2) ir 212 470 (2).


4 SKYRIUS. Specialiosios pakrovimo, iškrovimo ir krovinių apdorojimo nuostatos

Draudimas į vieną transporto priemonę krauti mišriai

Pakuotės, paženklintos pavojaus ženklu Nr. 4.2, negali būti kraunamos į vieną transporto priemonę kartu su pakuotėmis, paženklintomis pavojaus ženklais Nr. 1, 1.4 (išskyrus suderinamumo grupę S),1.5, 1.6 arba 01.

5 SKYRIUS. Specialiosios transporto priemonių (autocisternų) ir konteinerių (konteinerinių cisternų) eksploatacijos nuostatos

Ženklinimas ir pavojaus ženklai

Transporto priemonės su stacionariomis ar nuimamomis cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis, skirtos kietų pavojingų medžiagų vežimui palaidai, vežančios arba vežusios (tuščios, nevalytos) šios klasės medžiagas, turi būti paženklintos pavojaus ženklu Nr.4.2.

Tos transporto priemonės, kurios veža arba kuriomis buvo vežtos šios klasės medžiagos, aprašytos KN 2442 (3)-(5), papildomai turi būti paženklintos pagal minėto KN reikalavimus.

6 SKYRIUS. Tarpinės nuostatos, išimtys ir kai kurių šalių ypatingos nuostatos
(Taikomos tik I dalies bendros nuostatos.)

4.3 KLASĖ. MEDŽIAGOS, SĄLYTYJE SU VANDENIU IŠSKIRIANČIOS LIEPSNIĄSIAS DUJAS

Bendros nuostatos

(Taikomos tik I dalies bendros nuostatos.)

1 SKYRIUS. Vežimo būdas

Vežimas palaidai

(1) Kietos medžiagos ir mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos) iš 11° c), 12° c), 13° c), 14° c), 17° b) ir 20° c) poz. gali būti vežami palaidai tik specialiai įrengtose transporto priemonėse. Angos, naudojamos pakrovimui ir iškrovimui, turi būti sandariai uždaromos.

(2) Šalutiniai produktai, susidarę lydant ar perlydant aliuminį iš 13° b) poz., gali būti vežami palaidai tik dengtomis, gerai vėdinamomis transporto priemonėmis.

(3) Šalutiniai produktai, susidarę lydant ar perlydant aliuminį iš 13° c) poz., ferosilicis iš 15° c)poz., gabalinis kalcio silicidas iš 12° c) gali būti vežami palaidai uždarose arba dengtose transporto priemonėse.

Vežimas konteineriuose

Maži konteineriai, skirti medžiagų, aprašytų KN 43 111, vežimui palaidai, turi atitikti šio KN reikalavimus, keliamus transporto priemonėms.

2 SKYRIUS. Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto priemonių tipai

Pakuotės, kuriose yra 4.3 klasės medžiagų, turi būti vežamos uždaromis arba dengtomis transporto priemonėmis.

Specialiosios priemonės

Papildomai, be priemonių, aprašytų KN 10 260, transporto vienete turi būti 2x3 m dydžio brezentas iš polimerinio audinio.

3 SKYRIUS. Bendrieji aptarnavimo reikalavimai

Transporto priemonių priežiūra

KN 10 321 nuostatos taikomos pavojingiems kroviniams, kai jų kiekis viršija nurodytą svorį:

medžiagoms su pavojaus laipsniu a): 10 000 kg.

4 SKYRIUS. Specialiosios pakrovimo, iškrovimo ir krovinių apdorojimo nuostatos

Draudimas į vieną transporto priemonę krauti mišriai

Pakuotės, paženklintos pavojaus ženklu Nr. 4.3, negali būti kraunamos į vieną transporto priemonę kartu su pakuotėmis, paženklintomis pavojaus ženklais Nr. 1, 1.4 (išskyrus suderinamumo grupę S),1.5, 1.6 arba 01.

Krovinių apdorojimas ir sudėjimas

Apdorojant pakuotes būtina imtis specialių priemonių, kad būtų išvengta sąlyčio su vandeniu.

5 SKYRIUS. Specialiosios transporto priemonių (autocisternų) ir konteinerių (konteinerinių cisternų) eksploatacijos nuostatos

Ženklinimas ir pavojaus ženklai

Transporto priemonės su stacionariomis ar nuimamomis cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis, skirtos kietų pavojingų medžiagų vežimui palaidai, vežančios arba vežusios (tuščios, nevalytos) šios klasės medžiagas, turi būti paženklintos pavojaus ženklu Nr.4.3.

Tos transporto priemonės, kurios veža arba kuriomis buvo vežamos šios klasės medžiagos, aprašytos KN 2482 (3)-(7), papildomai turi būti paženklintos pagal minėto KN reikalavimus.

6 SKYRIUS. Tarpinės nuostatos, išimtys ir kai kurių šalių ypatingos nuostatos
(Taikomos tik I dalies bendros nuostatos.)

5.1 KLASĖ. OKSIDUOJANČIOSIOS MEDŽIAGOS

Bendros nuostatos

(Taikomos tik I dalies bendros nuostatos.)

1 SKYRIUS. Vežimo būdas

Siuntimo būdas ir vežimo ribojimai

Amonio nitratą iš 20° poz. galima vežti tik autocisternomis, nuimamomis cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis.

Vežimas palaidai

(1) Medžiagos iš 11°-13°, 16°, 18°, 21° ir 22° c) poz., taip pat kietos atliekos iš šių pozicijų gali būti vežamos palaidai, jei transporto priemonė yra pilnai pakraunama.

(2) Medžiagos iš 11°-13°, 16°, 18°, 21° ir 22° c) poz., taip pat kietos atliekos iš šių pozicijų gali būti vežamos uždarose arba neperšlampamu ir nedegiu apdangalu dengtose transporto priemonėse. Transporto priemonės turi būti sukonstruotos taip, kad vežama medžiaga nesiliestų su medžiu ar kokia kita degia medžiaga arba kad visas grindų ir bortų paviršius (jei jis degus) būtų išklotas neperšlampančia ir nedegia medžiaga, arba medis turi būti apdorotas taip, kad būtų nedegus.

Vežimas konteineriais

(1) Mažais konteineriais negalima vežti talpyklų su vandenilio peroksidu ir jo tirpalais iš 1° a) poz. arba su tetranitrometanu iš 2° poz.

(2) Konteineriai, skirti vežti medžiagas iš 11°-13°, 16° ir 18° poz. palaidai, turi būti pagaminti iš metalo, sandarūs, uždengti dangčiu arba neperšlampančiu, nedegiu brezentu ir turi būti sukonstruoti taip, kad medžiagos, esančios juose, nesiliestų su medžiu ar kita degia medžiaga.

(3) Konteineriai, skirti vežti medžiagas iš 21° ir 22° c) poz. palaidai, turi būti uždengti dangčiu arba neperšlampančiu, nedegiu brezentu ir turi būti sukonstruoti taip, kad konteineriuose esančios medžiagos nesiliestų su medžiu ar kita degia medžiaga arba kad visas grindų ir sienelių paviršius, jei jie pagaminti iš medžio, būtų padengtas neperšlampančia, ugniai atsparia medžiaga arba apdoroti natrio silikatu ar kita panašia medžiaga.

2 SKYRIUS. Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto priemonių tipai

Minkšti IBC konteineriai, skirti medžiagoms iš 11°-13° ir 16° b) poz., turi būti vežami uždaromis arba dengtomis brezentu transporto priemonėmis. Vežant šias medžiagas reikia imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad toms medžiagoms išbyrėjus ar ištekėjus jos nesiliestų su medžiu ar kita degia medžiaga.

Transporto priemonės, naudojamos pavojingų krovinių vežimui stacionariomis, nuimamomis arba konteinerinėmis cisternomis, kurių talpa didesnė kaip 3000 l

Vežant skystas medžiagas iš 10 a) poz.:

(1) Taikomi B.2 priedo KN 220 531 (2), 220 532 ir 220 533 reikalavimai;

(2) Jokia transporto priemonės dalis, esanti už apsauginės sienelės, aprašytos KN 220 531 (2), neturi būti gaminama iš medžio, išskyrus tuos atvejus, kai ji padengta metalu ar kita tinkama sintetine medžiaga.

Specialiosios priemonės

Transporto priemonė, vežanti skystas medžiagas iš 1° a) poz., privalo turėti 30 l patikimai pritvirtintą talpyklą su vandeniu. Vanduo turi būti skiedžiamas neužšąlančiu skysčiu, nežeidžiančiu odos ar gleivinės, kuris chemiškai nereaguotų su kroviniu. Kai skystos medžiagos vežamos autocisternoje-priekaboje, kuri gali būti atkabinama, tai talpykla su vandeniu turi būti priekaboje.

Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Kroviniai, keleiviai ir bagažas vežami pagal vežimo sutartis. Vežimo sąlygas nustato šis kodeksas, atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys bei kiti transporto teisės aktai.


Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Ko gero, daugeliui iš mūsų yra nutikę, jog prireikia krovinių gabenimo paslaugų. Tuomet dažnai susimąstome: į ką kreiptis ir kaip išsisukti iš šios situacijos išpešant daugiausia naudos (sau, žinoma). Ne išimtis buvau ir aš, kai vienas draugas...


Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Kiekvienam iš mūsų labai nemalonus dalykas būna krovinių gabenimas: juk dažnai būna sunku rasti tinkamą firmą, kurios teikiamų paslaugų kokybės negalėtumėte apibūdinti kaip žemos, o kainos – apiplėšimu.


Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Ieškote, kas galėtų nugabenti Jūsų krovinį? Nežinote, į ką reikia atkreipti dėmesį? Svarstote, kaip geriausiai ir sėkmingai tai padaryti? Krovinių gabenimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Yra keli dalykai, kuriuos...


Gerokai taupesni vilkikai: nauja vilkikų era - ne už kalnų

Gerokai taupesni vilkikai: nauja vilkikų era - ne už kalnų

Jau skelbėme apie tai, kad Europos komisija po truputį pasiduoda vežėjų ir vilkikų gamintojų spaudimui bei svarsto galimybę leisti naudoti ilgesnius sunkvežimius. Tikimasi 7–10 proc. sumažinti degalų sunaudojimą, sumažinti šiltnamio efektą...


Populiariausios transporto paslaugos

Populiariausios transporto paslaugos

Šiais laikais reta šeima neturi automobilio. Būna, kad turime net ne vieną, o du arba, jei vaikai jau suaugę, kiekvienas šeimos narys jau turi po savo nuosavą automobilį. Ar žinote, kad pasaulyje šiandien važinėja beveik milijardas automobilių ir...


Bendri aptarnavimo reikalavimai

Bendri aptarnavimo reikalavimai

Jei pagal šio papildymo II dalies atitinkamas sąlygas reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų vairuotojo padėjėjas, tai jis turi sugebėti pakeisti vairuotoją.

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!

Mes jau čia Mes jau čia