Lapkričio 22d. Penktadienis

Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Peržiūrų skaičius: 22848
Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto priemonių tipai

(1) Transporto vienetas, vežantis pavojingas medžiagas, jokiu būdu negali turėti daugiau kaip vienos priekabos arba puspriekabės.

(2) Specialūs reikalavimai transporto priemonėms, naudojamoms kai kuriems pavojingiems kroviniams vežti, aprašyti šio papildymo II dalyje (t.p. žr. KN apie vežimą konteineriais, kietų medžiagų vežimą palaidai, vežimą cisternomis ir cisternų vežimą).

2/ Išspausdintos Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO), 4 Albert Embankment, London SE1 7SR.

3/ UIC kortelės spausdinamos Tarptautinės geležinkelių sąjungos (Union International des chemins de fer, Service Publication - 16 rue Jean Rey - F - 75015 Paris).

(3) Pakuotės su talpyklomis iš drėgmei jautrių medžiagų turi būti kraunamos į uždaras arba dengtas transporto priemones.

Autocisternos (stacionarios cisternos), transporto priemonės-baterijos ir transporto priemonės, ne didesnės kaip 3000 l talpos, naudojamos pavojingiems kroviniams vežti nuimamose cisternose arba konteinerinėse cisternose

PASTABA

a): Stacionarių cisternų, nuimamų cisternų ir transporto priemonių-baterijų konstrukcijos, patikrinimo, užpildymo ir naudojimo nuostatos bei autocisternų ir jų naudojimo įvairios nuostatos pateikiamos B.1a priede, stacionarių cisternų, nuimamų cisternų ir transporto priemonių-baterijų, skirtų stipriai atšaldytų suskystintų 2 klasės dujų vežimui, arba tokių, kurių bandyminis slėgis ne mažesnis kaip 1 MPa (10 bar), nuostatos aprašytos B.1d priede (dėl autocisternų pripažinimo žr. KN 10 282).

b) Konteinerinių cisternų konstrukcijos, įrengimų bandymų, oficialaus tipo patvirtinimo, ženklinimo ir kt. nuostatos pateiktos B.1b priede; nuostatos konteinerinių cisternų, skirtų 2 klasės stipriai atšaldytų suskystintų dujų vežimui, arba tokių, kurių bandyminis slėgis ne mažesnis kaip 1 MPa (10 bar) nuostatos pateiktos B.1d priede.

c) Stacionarių ir nuimamų armuoto plastiko cisternų konstrukcijos nuostatos aprašytos B.1c priede.
d) B.1 priedų bendros nuostatos aprašytos KN 200 000.
e) Dėl talpyklų žr. A papildymą.

(1)Transporto priemonės galinės dalies apsauga. Galinėje transporto priemonės dalyje per visą cisternos plotį turi būti pritvirtintas bamperis, pakankamai atsparus smūgiams. Tarp cisternos galinės sienelės ir bamperio turi būti ne mažesnis kaip 100 mm tarpas (šis tarpas matuojamas nuo tolimiausio cisternos sienelės taško arba nuo armatūros išsikišimo vietos, besiliečiančios su vežama medžiaga). Bamperis nereikalingas transporto priemonėms su savivarte cisterna, iškraunama per galinę sienelę ir skirta miltelinėms arba granuliuotoms medžiagoms vežti, jei galinė cisternos korpuso armatūra užtikrina adekvačią korpuso apsaugą kaip ir bamperis.

1 PASTABA. Ši nuostata netaikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius konteinerinėmis cisternomis.

2 PASTABA. Dėl cisternų apsaugos nuo šoninių smūgių ir apsivertimo - žr. KN 211 127 (4) ir (5) bei 212 127 (4) ir (5).

(2) Transporto priemonės, vežančios skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra iki 610C, arba 2 klasės liepsniąsias medžiagas pagal KN 2200 (5) ir (7), papildomai turi atitikti reikalavimus, aprašytus B.2 priedo KN 220 532, 220 533 ir 220 584.

Stabdžių sistema

(1) Motorinės transporto priemonės (vilkikai ir transporto priemonės ant tviro rėmo), kurių masė didesnė kaip 16 t, ir priekabos (t.y. dviašės priekabos, puspriekabės ir priekabos su centrine ašimi), kurių masė didesnė kaip 10 t, taip pat transporto priemonės, skirtos tokioms priekaboms vilkti, sudaro tokius transporto vienetų tipus:

- autocisternas,
- transporto priemones-baterijas, kurių talpa didesnė kaip 1000 l,
- transporto priemones su nuimamomis cisternomis,
- transporto priemones, vežančias konteinerines cisternas, kurių talpa didesnė kaip 3000 l,
- III tipo transporto priemones [žr. KN 11 204 (3)],
kurios pirmąkart užregistruotos po 1993 m. birželio 30 d., turi būti su antiblokavimo sistema ABS, kuri atitinka B.2 priedo KN 220 520 ir 220 521 reikalavimus.

Šios nuostatos taip pat taikomos transporto priemonėms, pirmą kartą užregistruotoms po 1995 m. birželio 30 d. ir skirtoms anksčiau aprašytoms priekaboms, kurių masė didesnė kaip 10 t, vilkti.

(2) Kiekvienas transporto vienetas, priskirtas vienam iš (1) punkte nurodytų tipų ir susidedantis iš motorinės transporto priemonės su priekaba arba be jos, pagal (1) punkto nuostatas turi būti su dėvėjimuisi atsparia stabdžių sistema, atitinkančia B.2 priedo KN 220 522 ir 220 535 reikalavimus.

Kai transporto vienetas susideda iš motorinės transporto priemonės ir priekabos, tai šios nuostatos taikomos tuo atveju, jei automobilis užregistruotas po 1993 m. birželio 30 d.

(3) Kiekvienas transporto vienetas, priskirtas vienam iš tipų, nurodytų (1) punkte ir pradėtas eksploatuoti po 1999 m. gruodžio 31 d., turi būti su įranga, nurodyta (1) ir (2) punktuose.

(4) Kiekviena transporto priemonė (motorinė transporto priemonė ar priekaba), kuri sudaro dalį transporto vieneto, kurio tipas nenurodytas (1) punkte, ir kuri pirmąkart užregistruota po 1997 m. birželio 30 d., turi atitikti visus ECE taisyklių Nr. 134 / techninius reikalavimus naujausiame ir pakeistame variante, taikomame transporto priemonės sumažinimo metu.

(5) Pažymą apie stabdžių sistemos patikimumą pagal KN 220 522 reikalavimus turi išduoti transporto priemonės gamintojas. Ši pažyma turi būti pateikta atvykus į pirmą techninę apžiūrą pagal KN 10 282 (1).

Priešgaisrinės saugos priemonės

(1) Kiekvienas transporto vienetas, gabenantis pavojingas medžiagas, turi būti aprūpintas:
4/ ECE taisyklė Nr. 13 (Vieningos nuostatos dėl M, N ir O kategorijų transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į stabdžių sistemą) (jos vėliausiai pateikta forma), papildanti sutartį dėl bendrų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti pritaikomos ir/ar naudojamos ratinėms transporto priemonėms, bei sąlygų, paremtų šių nurodymu pagrindu tarpusavio pripažinimo priėmimo (1958 sutartis, kaip ištaisyta). Kaip alternatyva gali būti taikoma Direktyvos Nr. 71/320/EEC nuostatos (išspausdintos Official Journal of the European Communities No L 202, 1971 06 09) užtikrinant, kad ji buvo papildyta pagal vėliausius Taisyklės Nr. 13 formos pataisymus, taikomus transporto priemonėms, patvirtinimo metu.

a) bent vienu nešiojamu, turinčiu ne mažiau kaip 2 kg sausų miltelių (arba ekvivalentinį kiekį kitos panašios gesinimo medžiagos) gesintuvu, tinkančiu ugniai gesinti variklyje, transporto priemonės kabinoje, slopinančiu degimą ir neskatinančiu ugnies plitimo, gesinant degantį krovinį; tačiau jei transporto priemonė aprūpinta automatiniu arba lengvai įjungiamu stacionariu gesintuvu, tinkančiu gaisrui gesinti variklyje, nešiojamas gesintuvas nebūtinai turi būti pritaikytas šiam tikslui;

b) be priemonių, aprašytų a) papunktyje - bent vienu nešiojamu, turinčiu ne mažiau kaip 6 kg sausų miltelių (arba ekvivalentinį kiekį kitos panašios gesinimo medžiagos) gesintuvu, tinkamu užsidegusioms padangoms, stabdžiams arba kroviniui gesinti, slopinančiu degimą ir neskatinančiu ugnies plitimo, kilus gaisrui variklyje ar kabinoje. Transporto priemonėse, kurių didžiausias leistinas svoris su kroviniu mažesnis kaip 3,5 t, gali būti vienas nešiojamas, turintis ne mažiau kaip 2 kg sausų miltelių gesintuvas.

(2) Gesinančios medžiagos, esančios transporto priemonių gesintuvuose, turi būti tokios, kad veikiamos liepsnos ar gaisro metu pakilusios aukštos temperatūros vairuotojo kabinoje neskleistų toksiškų dujų.

(3) Nešiojami gesintuvai pagal (1) punkto reikalavimus turi būti su plomba, užtikrinančia, kad jie nebuvo anksčiau naudoti. Be to, jie turi būti paženklinti pagal standartą, pripažintą kompetentingos institucijos, ir turėti užrašą, nurodantį kitos patikros datą.

Elektros įranga

Reikalavimai elektros įrangai pagal B.2 priedo KN 220 511 taikomi kiekvienam transporto vienetui, kuriuo vežami pavojingi kroviniai ir kuriam reikalingas sertifikatas pagal KN 10 282 (išskyrus II tipo transporto vienetus pagal KN 11 204). B.2 priedo KN 220 512 - 220 516 nuostatos taikomos tik tokioms transporto priemonėms, kurios:

a) transporto vienetai, vežantys stacionarias arba nuimamas cisternas bei konteinerines cisternas, kurių talpa didesnė kaip 3000 l, ir transporto priemonės-baterijos, kurių talpa didesnė kaip 1000 l, vežančios skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra iki 61°C, arba liepsniąsias 2 klasės medžiagas pagal KN 2 200 (5) ir (7). Transporto vienetai, vežantys stacionarias arba nuimamas cisternas su dyzeliniu kuru, gazoliu arba lengvuoju krosnių kuru, kurio identifikacinis numeris 1202, užregistruoti iki 1995 m. liepos 1 d. ir neatitinkantys šio KN nuostatų, vis dėl- to gali būti naudojami;

b) transporto vienetai, skirti sprogstamosioms medžiagoms ir gaminiams vežti, privalo atitikti KN 11 204(3) reikalavimus III tipo transporto vienetams.
PASTABA. Dėl tarpinių nuostatų taip pat žiūrėti KN 10 605.

Kitos priemonės

Kiekvienas transporto vienetas, vežantis pavojingus krovinius, turi turėti:
a) įrankių komplektą automobilio avariniam remontui.
b) bent vieną ratų atsparą kiekvienai transporto priemonei; be to, ratų atsparos turi atitikti transporto priemonės svorį ir ratų skersmenį.
c) du oranžinės spalvos pastoviai degančius ar mirksinčius žibintus. Šie žibintai turi būti nepriklausomi nuo transporto priemonės elektros grandinės ir pagaminti taip, kad jų naudojimas nebūtų vežamo krovinio užsiliepsnojimo priežastis.
d) būtinas priemones, užtikrinančias saugumą, kurios aprašytos KN 10 385 raštiškose instrukcijose, tokias kaip:
i) vairuotojo asmeninei apsaugai:
- speciali ryškios spalvos liemenė;
- tinkamos priemonės akių apsaugai;
- tinkamas apsauginis respiratorius apsisaugoti nuo pavojingų dalelių įkvėpimo;
- tinkamos apsauginės pirštinės;
- tinkama apsauga kojoms (pvz., auliniai batai);
- tinkama apsauga kūnui (pvz., prijuostė);
- vienas nešiojamas žibintas (t.p. žr. KN 10 353);
- buteliukas su skysčiu akims praplauti;
ii) visuomenės apsaugai :
- keturi pastatomi šviesą atspindintys ženklai (pvz., kūgio, trikampio formos);
iii) aplinkos apsaugai:
- dangtis kanalizacijos ir drenažo kolektorių angoms, atsparus vežamos medžiagos poveikiui;
- tinkamas kastuvas;
- šluota;
- tinkamas absorbentas;
- tinkamas rinktuvas (tik nedideliems kiekiams).

(1) Transporto priemonės (vilkikuose ir transporto priemonėse su kietu rėmu), kurių didžiausia masė daugiau kaip 12 t ir kurios pirmą kartą užregistruotos po 1995 m. liepos 1 d., pagal B.2 priedo KN 220 540 reikalavimus privalo turėti greičio ribojimo įrenginį.

(2) (1) punkto nuostatos taip pat taikomos ir transporto priemonėms su tokiomis pat charakteristikomis, užregistruotoms nuo 1988 m. sausio 1 d. iki 1995 m. liepos 1d., pradedant 1996 m. liepos 1 d..

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Ko gero, daugeliui iš mūsų yra nutikę, jog prireikia krovinių gabenimo paslaugų. Tuomet dažnai susimąstome: į ką kreiptis ir kaip išsisukti iš šios situacijos išpešant daugiausia naudos (sau, žinoma). Ne išimtis buvau ir aš, kai vienas draugas...


Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Šiais laikais sunku surasti žmogų ar įmonę, kurie savo kasdieninę veiklą galėtų įsivaizduoti be transporto. Teikiamos transporto paslaugos suteikia galimybę keleivius ar krovinius nuvežti į reikiamą vietą. Nemažą įtaką transportas daro ir...


Populiariausios transporto paslaugos

Populiariausios transporto paslaugos

Šiais laikais reta šeima neturi automobilio. Būna, kad turime net ne vieną, o du arba, jei vaikai jau suaugę, kiekvienas šeimos narys jau turi po savo nuosavą automobilį. Ar žinote, kad pasaulyje šiandien važinėja beveik milijardas automobilių ir...


Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Pasirašant Europos Sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pasirašiusieji įgalioti. LAIKYDAMI, kad pavojingo krovinio vežimo jūra į Jungtinę Karalystę ar išvežimo iš jos sąlygos žymiai skiriasi nuo aprašytų ADR A...


Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Kiekvienam iš mūsų labai nemalonus dalykas būna krovinių gabenimas: juk dažnai būna sunku rasti tinkamą firmą, kurios teikiamų paslaugų kokybės negalėtumėte apibūdinti kaip žemos, o kainos – apiplėšimu.


Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Sąvoka “transporto priemonė” - reiškia motorinę kelių transporto priemonę, vilkikus su puspriekabėmis, priekabas ir puspriekabes, kaip apibrėžta 1949 m. rugsėjo 19 d. Kelių eismo konvencijos 4 straipsnyje, išskyrus transporto...


Vežimo paslaugos ir susiję sandoriai

Vežimo paslaugos ir susiję sandoriai

Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos paslaugos, įskaitant vežimą bei papildomas vežimo paslaugas, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Sąjungos teritorijos.

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!